Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, internet kullanıcılarının şirketimiz tarafından tutulan verileri için geçerlidir.

Neden Bu Metni Gönderiyoruz?

UMAY TÜM BİLİŞİM VE EĞİTİM DANIŞMANLIK YAZILIM İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile toplanan ve işlenen yukarıda ilgili kişi grubu belirtilen kişilerin kişisel verileri için geçerlidir.

Hangi Konularda Aydınlatma Yapıyoruz?

 • Hangi verilerinizin toplandığı
 • Verilerinizin hangi amaçla işlendiği
 • Verinizin kimlerle paylaşıldığı
 • Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi
 • Verinizin imhası
 • KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

Hangi Verileri İşliyoruz?

Çerezler vasıtasıyla tarayıcı bilgileriniz, IP adresiniz, web site içi erişim log kayıtlarınız ile https://www.umaybilisim.com.tr adresinde yer alan iletişim formunu doldurmanız halinde adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve Şirketimize iletmek istediğiniz mesajınız;

 • https://www.umaybilisim.com.tr adresinde yer alan Demo Talebi formunun doldurması halinde ad, soyad, tercih edilen çözümler, e-posta adresi, bölge (il, ilçe), cep telefon numarası ve Şirkete iletilmek istenen notlar gibi verileriniz;
 • https://www.umaybilisim.com.tr adresinde yer alan Bayilik Başvuru formunun doldurması halinde ad, soyad, e-posta adresi, cep telefon numarası gibi veriler toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Hangi Amaç ile Paylaşıyoruz?

Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde hukuki savunma hakkımızın kullanılması, resmi ya da yasal diğer bilgi ve belge taleplerine yanıt verme gibi amaçlar doğrultusunda şirket avukatımız, bilgi talep eden adli ve idari merciler ile Şirketimizin açıklanan amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla hizmet alacağı üçüncü taraf kişi veya kişilerle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Yöntemi Nedir?

Kişisel verilerinizi; www.umaybilisim.com.tr web sitesine ilk giriş yaptığınız esnada çerezler (cookies) vasıtasıyla tarayıcı bilgileriniz, IP adresini, web site içi erişim log kayıtlarınız otomatik olarak; iletişim formunu doldurmanız suretiyle TOPLUYOR; dijital olarak bilişim sistemine kaydetmek, fiziki sunucu ve bulut sunucu üzerinde saklamak ile işin niteliğine ve talep edilen/işlenmesi gereken kişisel verilerin niteliğine göre otomatik ya da otomatik olmayan yollarla veritabanı oluşturmak, liste yapmak, belge doldurmak, dilekçe yazmak, form doldurmak vb. suretiyle İŞLİYORUZ.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nedir?

Kişisel verileriniz, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Veri İşletmenin Hukuki Sebebi Nedir?

 • Şirketimizin faaliyet alanıyla ilgili yasalarından doğan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Mevzuatlarda açıkça öngörülme
 • Hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması.

KVKK Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklarınız

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7′ nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

UMAY TÜM BİLİŞİM VE EĞİTİM DANIŞMANLIK YAZILIM İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Mersis No: 0892062544300001
Adres: Erenler Mah. 1201. Sok. Meydan54 B/1-BLOK KAT:2 NO: 84 Erenler / SAKARYA – TÜRKİYE
KEP Adresi: umaybilisim@hs04.kep.tr

www.umaybilisim.com.tr ‘den (“Site”) en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerezleri (Cookie) kullanıyoruz. Çerezlerin kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun Site’yi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org adresini ziyaret edebilirisiniz.
İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Sitenin işlevselliğini ve performansını arttırmak ve sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 2. Siteyi iyileştirmek ve site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 3. Sitenin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Kalıcılık Süresine Göre Çerez Türleri

(Aşağıdaki türdeki çerezler Site’de kullanılmaktadır)

 • Oturum Çerezleri (Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Site’yi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Site’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.
 • Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; Site’yi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde Site’yi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin Site’yi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Kullanım Amacına Göre Çerez Türleri

(Aşağıdaki türdeki çerezler Site’de kullanılmaktadır)

 • Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile sitenin çalışması sağlanmakta, Site’nin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
 • Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçilerin, şifrelerini kullanarak siteye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin sitede ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
 • Flash Çerezleri (Flash Cookies): Sitede yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.
 • Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
 • Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezler ile siteyi ziyaret edenlerin sayıları, sitede görüntülenen sayfaların tespiti, aite ziyaret saatleri, site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Site’de Kullanılan Çerezlere İlişkin Süre ve Kullanım Amacı Bazında Detaylı Bilgiler

Analitik Çerezler

Çerez İsim Açıklama, Süre ve Tercihler
Reklam _gac, _gads Bu çerezler ayarlandıkları sitenin dışında bir siteyi ziyaret ettiğinizde Google tarafından okunamaz. Bu çerezler, söz konusu alan adındaki reklamlara ilişkin etkileşimleri ölçme ve aynı reklamların size çok fazla kez gösterilmesini önleme gibi amaçlara hizmet eder. Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.[180 gün] Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Pazar Analizi Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Kampanya/Promosyon Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Facebook Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar. [180 Gün ] Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Twitter Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır. [180 Gün] Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Konum Kullanıcının IP adresi sayesinde yaklaşık adresinin (şehir, ilçe, posta kodu) belirlenmesini ve kullanıcının bu şekilde otomatik olarak kendi ülkesini seçmesini ve o bölgedeki perakendeciler ile tanıtım günlerinin gösterilmesini sağlar.Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Google Analitikleri Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz. [180 gün(kullanılan), 720 gün(maksimum)] Çerezlerin Kontrolü https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout
Adobe Omniture Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Site’nin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Kaynak site Kaynak site kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Son ziyaret ve hareket Kullanıcıların Site’yi son ziyaretlerinden itibaren neler değiştiğine ilişkin güncellemelerde bulunmak ve kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Son zamanlarda izlenen videolar Son zamanlarda izlenen videoların izlenme tarihleri ve başlıkları, kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Sayfa Geçmişi Sayfa geçmişi çerezleri, kullanıcıların hangi sırayla hangi siteleri ziyaret ettiğini takip etmek için kullanılır. Eğer kullanıcı siteyi ziyaret ettiğinde bir hatayla karşılaşırsa, çerez bilgisi hatanın raporlanması ve çözümü için log dosyasına kaydolur. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Teknik Çerezler

Çerez İsim Açıklama, Süre ve Tercihler
Oturum ASP.NET Session ID Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. ASP.NET Session ID – 20 Dk. Default süresi bulunur. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Yük Dengeleme Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır.  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Güvenlik Aktivasyon çerezleri Güvenlik çerezleri, güvenlik kontrolleri için kullanılır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Dolandırıcılık Tespiti Tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Otantikasyon Çerezler

Çerez İsim Açıklama, Süre ve Tercihler
Kullanıcı Kimliği ASPXAUTH User Roles Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır.

 • ASPXAUTH – Beni Hatırla işaretlediyse 20 gün
 • Beni Hatırla işaretlemediyse 30 Dk.
 • Login İşlemleri ve Üyelik Bilgilerinin Tutulması
 • User Roles – Beni Hatırla işaretlediyse 20 gün
 • İşaretlemediyse 30 Dk Kullanıcı rollerine ait bilgilerin tutulduğu cookie

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Kişiselleştirme Çerezler

Çerez İsim Açıklama, Süre ve Tercihler
Dil Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
Mobil Eğer kullanıcı siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin; cihazın Flash’ı etkinleştirdiği), ya da Flash’a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.
[364 Gün Geçerlilik Süresi] Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Flash Çerezler

Çerez İsim Açıklama, Süre ve Tercihler
Flash çerezleri Oynatılacak ses ve video içeriklerini etkinleştirir. [364 Gün Geçerlilik Süresi] Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.
8 Nisan 2022

DİA Yazılım’ın En Başarılı İş Ortakları Belli Oldu!

DİA Yazılım’ın En Başarılı İş Ortakları Belli Oldu! Umay Bilişim olarak DİA Yazılımın 18 Mart 2022’de gerçekleştirdiği ödül töreninde 2021’in en başarılı iş ortaklarını ödüllerinde 2 […]
WhatsApp'ı Aç
1
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?